KAIUT YOGA (Ve) 2022/2023
HATHA DYNAMIQUE (Sa) 2022/2023
IYENGAR (Sa) 2022/2023
VINYASA FLOW (Di) 2022/2023
YOGA STRETCH (Lu) 2022/2023
VINYASA (Lu) 2022/2023
PILATES (Lu) 2022/2023
IYENGAR (Lu) 2022/2023
KUNDALINI (Lu) 2022/2023
KAIUT (Ma) 2022/2023
ASHTANGA (Ma) 2022/2023
RAJA YOGA (Ma) 2022/2023
YOGA TRAINING (Ma) 2022/2023
VINYASA (Ma) 2022/2023
VINYASA (Me) 2022/2023
RAJA YOGA (Me) 2022/2023
HATHA YOGA (Me) 2022/2023
YIN YOGA (Me) 2022/2023
HATHA YOGA (Je) 2022/2023
HATHA-VINYASA 12h15 (Je) 2022/2023
KAIUT YOGA (Je) 2022/2023
HATHA-VINYASA 18h (Je) 2022/2023
VINYASA (Je) 2022/2023
RAJA YOGA (Ve) 2022/2023
VINYASA (Ve) 2022/2023
ASHTANGA (Ve) 2022/2023
KAIUT YOGA (Ve) 2022/2023
HATHA DYNAMIQUE (Sa) 2022/2023
IYENGAR (Sa) 2022/2023
VINYASA FLOW (Di) 2022/2023
YOGA STRETCH (Lu) 2022/2023
VINYASA (Lu) 2022/2023
PILATES (Lu) 2022/2023
IYENGAR (Lu) 2022/2023
KUNDALINI (Lu) 2022/2023
KAIUT (Ma) 2022/2023
ASHTANGA (Ma) 2022/2023
RAJA YOGA (Ma) 2022/2023
YOGA TRAINING (Ma) 2022/2023
VINYASA (Ma) 2022/2023
VINYASA (Me) 2022/2023
RAJA YOGA (Me) 2022/2023
HATHA YOGA (Me) 2022/2023
YIN YOGA (Me) 2022/2023
HATHA YOGA (Je) 2022/2023
HATHA-VINYASA 12h15 (Je) 2022/2023
KAIUT YOGA (Je) 2022/2023
HATHA-VINYASA 18h (Je) 2022/2023
VINYASA (Je) 2022/2023
RAJA YOGA (Ve) 2022/2023
VINYASA (Ve) 2022/2023
ASHTANGA (Ve) 2022/2023
KAIUT YOGA (Ve) 2022/2023
HATHA DYNAMIQUE (Sa) 2022/2023
IYENGAR (Sa) 2022/2023
VINYASA FLOW (Di) 2022/2023
YOGA STRETCH (Lu) 2022/2023
VINYASA (Lu) 2022/2023
PILATES (Lu) 2022/2023
IYENGAR (Lu) 2022/2023
KUNDALINI (Lu) 2022/2023
KAIUT (Ma) 2022/2023
ASHTANGA (Ma) 2022/2023
RAJA YOGA (Ma) 2022/2023
YOGA TRAINING (Ma) 2022/2023
VINYASA (Ma) 2022/2023
VINYASA (Me) 2022/2023
RAJA YOGA (Me) 2022/2023
HATHA YOGA (Me) 2022/2023
YIN YOGA (Me) 2022/2023
HATHA YOGA (Je) 2022/2023
HATHA-VINYASA 12h15 (Je) 2022/2023
KAIUT YOGA (Je) 2022/2023
HATHA-VINYASA 18h (Je) 2022/2023
VINYASA (Je) 2022/2023
RAJA YOGA (Ve) 2022/2023
VINYASA (Ve) 2022/2023
ASHTANGA (Ve) 2022/2023
KAIUT YOGA (Ve) 2022/2023
HATHA DYNAMIQUE (Sa) 2022/2023
IYENGAR (Sa) 2022/2023
VINYASA FLOW (Di) 2022/2023
YOGA STRETCH (Lu) 2022/2023
VINYASA (Lu) 2022/2023
PILATES (Lu) 2022/2023
IYENGAR (Lu) 2022/2023
KUNDALINI (Lu) 2022/2023
KAIUT (Ma) 2022/2023
ASHTANGA (Ma) 2022/2023
RAJA YOGA (Ma) 2022/2023
YOGA TRAINING (Ma) 2022/2023
VINYASA (Ma) 2022/2023
VINYASA (Me) 2022/2023
RAJA YOGA (Me) 2022/2023
HATHA YOGA (Me) 2022/2023
YIN YOGA (Me) 2022/2023
HATHA YOGA (Je) 2022/2023
HATHA-VINYASA 12h15 (Je) 2022/2023
KAIUT YOGA (Je) 2022/2023
HATHA-VINYASA 18h (Je) 2022/2023